STANDARD VEDTÆGTER

FOR

LOKALFORENING UNDER

DANMARKS JÆGERFORBUND

1.       Navn og hjemsted

1.1.    Foreningens navn er Selsø Sogns Jagtforening

1.2.    Foreningens hjemsted er Skibby kommune.

 

2.       Forholdet til Danmarks Jægerforbund

2.1.    Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud disse vedtægter.

2.2.    DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

3.       Forl og opgaver

3.1.    Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ's formål.

 

4.       Optagelse

4.1.    Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person

 

5.       Ophør

5.1.    Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af december.

5.2.    Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

5.3.    Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ's vedtægter§ 36 - 41. Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af DJ's hovedbestyrelse.

 

6.       Kontingent og hæftelse

6.1.    Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent

6.2.    Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie-, junior og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelser om forfaldstid. m.v.

6.3.    Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.

 

7.       Ordinær generalforsamling

7.1.    Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2.    Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober kvartal. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal være foreningen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse·.

7.3.    Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i DJ's medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.

7.4.    Dagsorden skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Valg af formand eller kasserer

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af suppleanter

9. Valg af revisorer og to revisorsuppleanter

10. Eventuelt.

 

 

 

8.       Ekstraordinær generalforsamling

8.1.    Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne Q, finder det påkrævet eller når mindst 25% af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet. Efter skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftlig til medlemmerne med mindst 1 uges varsel. For at den ekstraordinære generalforsamling kan være beslutningsdygtig skal mindst 75 % af medlemmerne der har begæret ekstraordinær general, forsamling være fremmødt.

 

9.       Afstemninger

9.1.    Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2.    Hvert medlem har en stemme.

9.3.    Afstemningen sker skriftlig, hvis dirigenten skønner dette eller hvis der mindst 1 medlem som begærer skriftlig afstemning.

9.4.    Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5.    Beslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

9.6.    Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

 

10.   Bestyrelse

10.1. Bestyrelsen der kan vælges af og blandt medlemmerne, har overordnede ledelse af foreningen.

10.2. Bestyrelsen kan bestå af 5 - 7 medlemmer.

10.3. Valgperioden er 3 år. Genvalg kan finde sted.

10.4. Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen.

10.5. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sekretær.

10.6. Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 3 af 7 medlemmer af bestyrelsen begærer det.

10.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

10.8. Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme.

10.9. Beslutningen vedtaget ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

 

11.   Tegningsret

11.1. Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

11.2. Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives kassereren.

 

12.   Formue og regnskabsår

12.1. Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

12.2. Regnskabsåret er fra 1. oktober til 30, september.

 

13.   Revision

13.1. De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.

13.2. Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

13.3. Medlemmerne af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

 

14.   Sammenslutning

14.1. Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende fælles lokalforening.

 

 

15.   Opløsning

15.1. Generalforsamlingen kan med mindst¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.

15.2. Foreningen eventuelle formue skal - efter at alle forpligtigelser er opfyldt -forvaltes af DJ i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område indenfor femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende dem til naturbevarende formål.

 

16.   Ikrafttræden

16.1. Disse vedtægter, der vedtages på generalforsamlingen tirsdage. 29. oktober 1991, træder i kraft, når de er godkendt af DJ,

16.2. Der er foretaget ændringer i §7,2og 12,2 efter vedtagelse på generalforsamlingen afholdt d. 5. januar 1994. Der er foretaget ændring §10,2 efter vedtagelse på generalforsamlingen afholdt d. 22. oktober, 2003

 

 

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/